Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

rzuk
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viairmelin irmelin
rzuk
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viairmelin irmelin
2011 ebe3 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka vialugola lugola
rzuk
2088 74aa 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaryzyk ryzyk
rzuk
5421 0333 500
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaToshi Toshi
rzuk
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaToshi Toshi
rzuk
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
rzuk
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viaToshi Toshi
rzuk
1311 21ca
Reposted fromkjuik kjuik
rzuk
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
rzuk
rzuk
1328 5c5b
Reposted fromkjuik kjuik
rzuk
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik
rzuk
1357 7976 500
Reposted fromkjuik kjuik
rzuk
5437 725a
Reposted fromMiziou Miziou viakjuik kjuik
rzuk
3640 0e8d 500
Reposted fromhellsinki hellsinki viakjuik kjuik
1322 a271 500

peter-pan-phan:

bolto:

this picture of my dad i drew when i was 4 watches over us benevolently every day

beautiful

Reposted frombwana bwana vianiemcu niemcu
rzuk
5733 655a 500
Reposted fromVegelus Vegelus viairmelin irmelin
rzuk

May 31 2015

rzuk
9044 731d 500
Reposted fromkjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl